top of page

11 juni 2018: Information fra bestyrelsen af 29.5 2018

I forlængelse af nogle af de spørgsmål jeg tidligere her har rejst overfor bestyrelsen, har man åbenbart fundet det hensigtsmæssigt at udfærdige en informationsskrivelse til ejerne og således ikke besvarer mine berettigede spørgsmål direkte.

Skrivelsen bærer præg af at være udformet af en advokat og antages derfor at have medført omkostninger for Ejerforeningen, uden at man har fået andet end et partsindlæg baseret på fortolkning af love og vedtægter.

Essensen, af stort set alle de spørgsmål jeg har stillet, er hvorvidt Ejerforeningen skal afholde omkostninger til fælles faciliteter henhørende under eller placeret i ApS´s regi?

Den udsendte skrivelse undlader (måske bevidst) at referere til Ejerlejlighedslovens helt centrale § 6 stk. 1, som afgrænser ejernes "fælles udgifter" til omkostninger vedr. "grunden, vej- og kloarkbidrag, forsikringsbidrag og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og-tilbehør og bidrag til eventuel grundfond".

Denne begrænsning kan ikke ophæves eller udvides med væsentlig ulempe for ejerne eller en del af disse til følge, med mindre samtlige ejere giver tilsagn hertil. Derfor er informationsskrivelsens reference til lovens §2 stk. 1 ikke udtømmende og kan derfor opfattes som villedende. Der er faldet massevis af domme, som går imod Ejerlejlighedsforeningers tiltag på områder, der ligger udenfor ejernes snævre interessefelt i relation til de fælles værdier, dvs. ejendommen.

På den baggrund er alle omkostninger ifm. ApS´s rettigheder, ejendom og bestanddele (f.eks. opstillet inventar) et ApS-anliggende, som Ejerforeningen ikke har nogen andel i, bortset fra en tilkøbt brugsret.

I den sammenhæng understreger man i skrivelsen, at det iht. vedtægterne er bestyrelsens opgave at varetage den daglige drift og i den forbindelse indgå aftaler med trediemand.

Dette kan imidlertid aldrig omfatter den daglige drift af ApS, som er en separat udlejningsvirksomhed underlagt egne vedtægter og egen bestyrelse. At andelshaverne samtidig består af ca. 75% af Ejerforeningens medlemmer, rejser selvfølgelig en berettiget tvivl om deres habilitet i forhold til behandling af forslag, som primært er til gavn for ApS´s og dermed andelshavernes egen forretning. Det kunne f.eks. være størrelsen af det brugsretsvederlag, som alle ejere skal betale til ApS, eller andre forslag, som begunstiger ApS på bekostning af ejere, som ikke er andelshavere. I det omfang bestyrelsen vælger at se bort herfra, kan de ikke med troværdighed hævde, at de forvalter Ejerforeningen i samtlige ejeres interesse.

Til den mere kuriøse afdeling kan nævnes, at bestyrelsen i sin tilbagemelding til undertegnede, understreger at man ønsker en konstruktiv dialog. Dette i umiddelbart i forlængelse af, at man har truet mig med tvangsflytning fra min lejlighed iht. Lovens §8, såfremt jeg gør mig skyldig i grov eller gentagen misligholdelse af mine forpligtelser! I den sammenhæng er det tankevækkende, at bestyrelse og dirigent fortsat ikke har styr på stemmeafgivelse og optælling fra den seneste generalforsamling. Dvs. de på generalforssamlingen trufne beslutninger evt. vil kunne drages i tvivl. Det tangerer vist også misligholdelse af forpligtelser?

Man anvender således en argumentation med indbygget trussel, som kun er en lommeprokurator a la Jørgen Varnæs fra Matador værdig. Og jeg kan garantere for, at hvis det er den form for dialog bestyrelsen ønsker fremover, så bliver det op ad bakke for alle parter. Jeg drømmer ikke om at fraflytte min lejlighed, med mindre der falder dom herfor, og jeg vil fortsat bekæmpe ethvert forsøg fra bestyrelsens side på uretmæssig anvendelse af Ejerforeningens midler.

Mvh og god sommer til alle

OleThellufsen NB: Vi var i Bønnerup i sidste uge og konstaterede, at der endnu ikke var udført de malerreparationer, som bestyrelsen havde lovet. Men det er selvfølgelig også kun 2 år siden problemet blev rejst.

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page